top of page

רכישת קלנועיות לילדים שידם אינה משגת

חפיפה לצליל.jpg

פרוייקט סיוע ברכישת ציוד שיקומי לילדים נכים שמשפחתם אינה משגת.

כ-80 אחוז מילדי עמותת קו לחיים מוכרים על ידי אגף הרווחה ככלל והרשויות המקומיות בפרט. בנוסף להתמודדות המורכבת של הילדים עם הנכות, הם נאלצים להסתפק בציוד שיקומי ברמה נמוכה.

רכישת ציוד מתאים לילד נכה יכול לעשות את ההבדל בין היותו נכה עצמאי לבין היותו נכה נזקק.

רוב הילדים חיים בפריפריות הגיאוגרפיות והחברתיות בישראל, וגם כך רחוקים מלהנות בכל מרכזי הכוח במדינה.

לאור כל זאת יצאנו עם הפרוייקט הזה לרכישת קלנועיות ממונעות עבור ילדים אלו, כדי לסייע להם להפוך לילדים עצמאיים יותר וניידים בקלות רבה יותר.

עלות כל קלנועית כ- 6,500 ₪, אנו מעוניינים לרכוש 50 קלנועיות בעלות כוללת של

כ- 325,000 ₪.

משלוח המחאה לפקודת
'קו לחיים עבור "רכישת קלנועית לילדים"

רחוב בנימין מינץ 27  פתח תקווה

בנק הפועלים סניף 532 חשבון 660978
עבור קו לחיים - רכישת קלנועיות לילדים נכים

לקבלת אישור תרומה יש להעביר את אישור ההעברה

ולציין שם וכתובת למשלוח לפקס: 03-9215566

03-9250505

התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 למס הכנסה.

bottom of page