top of page

תקנון אתר

  

.אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של עמותת קו לחיים (ע"ר 580175677). ניתן לתרום לעמותה באמצעות האתר

 

.כל שימוש באתר, לרבות מתן תרומה באמצעות האתר, מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה, אנא קראו את התקנון בעיון

 

.התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים כאחד

 

.עמותת "קו לחיים" מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כספים לטובת מטרות העמותה וצרכיה, בדרך קלה, נוחה ומהירה

 

.בני 18 ומעלה בלבד רשאים לתרום לעמותה באמצעות האתר

 

.מאחר והעמותה מעבירה את התרומות לייעודן, מיד לאחר קבלתן, ועושה בתרומות שימוש מיידי למטרותיה, לא ניתן לבטל תרומה שניתנה לעמותה

האתר מאובטח באמצעות חברת CREDIT GUARD לפי דרישת חברות האשראי ותואם תקן PCI.

במידה והפעולה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל על כך מבצע הפעולה הודעה מתאימה, במקרה זה, על מנת להשלים את הפעולה, על מבצע הפעולה ליצור קשר עם משרדי העמותה בטלפון: 03-9250505

 

.העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין פעילות של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה

 

הגבלת אחריות

 

המידע והתכנים המפורסמים באתר נועדו להביא לידיעת הגולש והמשתמש באתר מידע על פעולותיה של "קו לחיים", וכן על מהות והיקף השירותים שהעמותה מעמידה לרשות הציבור הרחב.

"קו לחיים" והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או, עקיף ו/או נסיבתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה או בעקבות הגלישה והשימוש  באתר זה. הקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך להקל על הגולש ואין "קו לחיים" או מי מטעמה נושאים או יישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי הנובע או הנגרם לגולש כתוצאה מפניית הגולש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע או המוצע בהם.

  

התחייבות לפרטיות

 

.מפעיל האתר יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד

 

מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש באתר "קו לחיים" ולא לעשות בו כל שימוש לצורכי "קו לחיים", כאמור לעיל, אם יתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.

מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

מפעיל האתר אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי. על אף האמור, אין באמור כדי למנוע ממפעיל האתר לחלוק מידע כאמור ככל שיידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת ישראל ו/או בית משפט, בכפוף לכל דין.

 

פרשנות תקנון זה ואכיפתו ו/או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה יובאו להכרעה בבתי המשפט המוסמכים לכך במחוז תל-אביב יפו.

 

.אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנכם מתבקשים שלא להשתמש באתר אינטרנט זה

bottom of page