top of page

אתם משמעותים עבורם

03-9250505 

מוקד התרמה: 1800-295-295

משלוח המחאה לפקודת: קו לחיים לרחוב בנימין מינץ 27 פ"ת 

לבנק הפועלים סניף 532 חשבון 660978 ע"ש קו לחיים

 

לקבלת אישור תרומה מוכר לצורכי מס יש להעביר את טופס

ההעברה לפקס 03-9215566 ולציין שם וכתובת למשלוח

bottom of page